Собор Екатеринбургских святых

Страница для печатиОтправить по почтеPDF версия

День празднования: 11 февраля

Празд­но­ва­ние учре­жде­но в 2010 го­ду по ини­ци­а­ти­ве ар­хи­епи­ско­па Ека­те­рин­бург­ско­го Ви­кен­тия и по бла­го­сло­ве­нию пат­ри­ар­ха Мос­ков­ско­го и всея Ру­си Ки­рил­ла, днем празд­но­ва­ния вы­бран день об­ра­зо­ва­ния Ека­те­рин­бург­ской епар­хии – 29 ян­ва­ря.

 • Стра­сто­терп­цы царь Ни­ко­лай, ца­ри­ца Алек­сандра, ца­ре­вич Алек­сий, ве­ли­кие княж­ны Оль­га, Та­ти­а­на, Ма­рия и Ана­ста­сия († 4/17 июля 1918)

 • Прмц. ве­ли­кая кня­ги­ня Ели­са­ве­та и ино­ки­ня Вар­ва­ра († 5/18 июля 1918)
 • Прав. Си­ме­он Вер­хо­тур­ский († 1694; про­слав­ле­ние – 18/31 де­каб­ря, пе­ре­не­се­ние мо­щей из Мер­ку­ши­но в Вер­хо­ту­рье – 12/25 сен­тяб­ря, вто­рое об­ре­те­ние свя­тых мо­щей – 12/25 мая)
 • Прп. Ва­си­лиск Си­бир­ский († 29 де­каб­ря/11 ян­ва­ря 1824)
 • Прп. Зо­си­ма (Вер­хов­ский) († 24 ок­тяб­ря/6 но­яб­ря 1833)
 • Прп. Илия (Че­бо­та­рев) († 30 но­яб­ря/13 де­каб­ря 1900)
 • Прп. Аре­фа (Ка­тар­гин) († 15/28 мая 1903)
 • Блж. Кос­ма Вер­хо­тур­ский, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый (10/23 июня)
 • Блж. Иоанн Вер­хо­тур­ский, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый (10/23 июня)

Свя­тые, про­слав­лен­ные в Со­бо­ре но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских (по уез­дам, в ко­то­рых они со­вер­ша­ли свое слу­же­ние на мо­мент кон­чи­ны):

 • Сщ­мч. Ар­ка­дий (Ер­шов), еп. Сверд­лов­ский († 1937, па­мять 21 ок­тяб­ря)

Ека­те­рин­бург­ский уезд:

 • Сщ­мч. Иосиф Фо­мич Си­ков, свящ. Зна­мен­ской церк­ви Верхне-Та­гиль­ско­го за­во­да Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да († 14/27 июня 1918)
 • Сщ­мч. Петр Си­мео­но­вич Смо­ро­дин­цев, свящ. Иоан­но-Пред­те­чен­ской церк­ви с. Коч­нев­ско­го Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да († 23 июня/6 июля 1918)
 • Сщ­мч. Па­вел Ива­но­вич Чер­ны­шев, свящ. Успен­ской церк­ви Но­во-Ут­кин­ско­го за­во­да Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да († 7/20 июля 1918)
 • Сщ­мч. Иоанн Сте­па­но­вич Плот­ни­ков, диа­кон Сре­тен­ской церк­ви Пыш­мин­ско­го за­во­да Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да († 30 июля/12 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мч. Вла­ди­мир Пав­ло­вич Хо­лод­ков­ский, свящ. Ни­ко­ла­ев­ской церк­ви се­ла Ту­пи­цын­ско­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да (по­сле ре­во­лю­ции – Пыш­мин­ско­го рай­о­на) († 31 июля/13 ав­гу­ста 1937)
 • Сщ­мч. Вя­че­слав Ге­ор­ги­е­вич Лу­ка­нин, диа­кон Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра Невьян­ско­го за­во­да Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да († 3/16 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мч. Петр Ива­но­вич Иевлев, свящ. Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра Невьян­ско­го за­во­да Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да († 26 ав­гу­ста/ 8 сен­тяб­ря 1918)
 • Сщ­мч. Иоанн Все­во­ло­до­вич Виш­нев­ский, свящ. церк­ви во имя свя­то­го Про­ко­пия Устюж­ско­го се­ла Федь­ков­ка Ека­те­рин­бург­ско­го уез­да († 19 но­яб­ря/2 де­каб­ря 1920)

Вер­хо­тур­ский уезд:

 • При­сп. Иоанн (Кев­ро­ле­тин) († 14/27 ян­ва­ря 1961)
 • Сщ­мч. Сер­гий Алек­сан­дро­вич Увиц­кий, свящ. Вый­ско-Ни­ко­ла­ев­ской церк­ви по­сел­ка Ниж­нее-Та­гиль­ский за­вод Вер­хо­тур­ско­го уез­да († 28 фев­ра­ля/12 мар­та 1932)
 • Сщ­мч. Кон­стан­тин Сте­фа­но­вич Бо­го­яв­лен­ский, свящ. Ми­ха­и­ло-Ар­хан­гель­ской церк­ви се­ла Мер­ку­шин­ско­го Вер­хо­тур­ско­го уез­да († 14/27 июля 1918)
 • Сщ­мч. Ни­ко­лай Алек­сан­дро­вич Удин­цев, свящ. Воз­не­сен­ской церк­ви се­ла Ко­пте­лов­ско­го Вер­хо­тур­ско­го уез­да († 25 июля/7 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мчч. Иоанн Иоан­но­вич Ши­шев и Иоасаф Сте­па­но­вич Па­нов, свя­щен­ни­ки Ге­ор­ги­ев­ской церк­ви се­ла Ми­ро­нов­ско­го Вер­хо­тур­ско­го уез­да († 13/26 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мч. Па­вел Ива­но­вич Фо­кин, свящ. Сре­тен­ской церк­ви се­ла Мур­зин­ско­го Вер­хо­тур­ско­го уез­да († 27 ав­гу­ста/ 9 сен­тяб­ря 1918)
 • Прмч. Апол­ли­на­рий (Мо­са­ли­ти­нов), иеро­мо­нах Вер­хо­тур­ско­го Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ско­го муж­ско­го мо­на­сты­ря († 30 ав­гу­ста/12 сен­тяб­ря 1918)
 • Сщ­мчч. Петр Фе­до­ро­вич Дья­ко­нов и Алек­сий Ни­ко­ла­е­вич Куз­не­цов, свя­щен­ни­ки Иоан­но-Бо­го­слов­ской церк­ви Верх­не­сал­дин­ско­го за­во­да Вер­хо­тур­ско­го уез­да († 18 сен­тяб­ря/1 ок­тяб­ря 1918)
 • Прмчч. Иа­к­инф (Пи­та­телев) и Кал­лист (Опа­рин), мо­на­хи Вер­хо­тур­ско­го Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ско­го муж­ско­го мо­на­сты­ря († 17/30 ок­тяб­ря 1918)
 • Прмч. Ве­ни­а­мин (Зы­ков), ар­хи­ди­а­кон Вер­хо­тур­ско­го Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ско­го муж­ско­го мо­на­сты­ря († 19 но­яб­ря/2 де­каб­ря 1937)

Ир­бит­ский уезд:

 • Сщ­мч. Алек­сий Пет­ро­вич Кро­тен­ков, свящ. Ни­ко­ла­ев­ской церк­ви се­ла Ни­цин­ско­го Ир­бит­ско­го уез­да († 5/18 ап­ре­ля 1930)
 • Сщ­мч. Кон­стан­тин Вис­са­ри­о­но­вич Слов­цов, свящ. Про­ро­ко-Ильин­ской церк­ви се­ла Егор­шин­ско­го Ир­бит­ско­го уез­да († 20 июля/2 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мч. Пла­тон Гор­го­ни­е­вич Гор­ных, свящ. По­кров­ской церк­ви се­ла По­кров­ско­го Ир­бит­ско­го уез­да († 27 июля/9 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мч. Сте­фан Гри­горь­е­вич Хит­ров, свящ. Бо­го­яв­лен­ской церк­ви се­ла Крас­но­сло­бод­ско­го Ир­бит­ско­го уез­да († 3/16 ав­гу­ста 1920)
 • Сщ­мч. Кон­стан­тин Ива­но­вич По­пов, свящ. Воз­не­сен­ской церк­ви се­ла Ля­гу­шин­ско­го (Кле­пи­нин­ско­го) Ир­бит­ско­го уез­да († 13/26 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мч. Алек­сандр Ни­ло­вич Мед­ве­дев, диа­кон Иоан­но-Пред­те­чен­ской церк­ви се­ла Боль­ше-Три­фо­нов­ско­го Ир­бит­ско­го уез­да († 28 ав­гу­ста/ 10 сен­тяб­ря 1918)
 • Сщ­мч. Петр Ан­дре­евич Снеж­ниц­кий, свящ. Иоан­но-Пред­те­чен­ской церк­ви се­ла Боль­ше-Три­фо­нов­ско­го Ир­бит­ско­го уез­да († 7/20 сен­тяб­ря 1918)
 • Сщ­мч. Ни­ко­лай Пет­ро­вич По­но­ма­рев, диа­кон Ни­ко­ла­ев­ской церк­ви се­ла Шо­грыш­ско­го Ир­бит­ско­го уез­да († 1918)

Ка­мыш­лов­ский уезд:

 • Сщ­мч. Ва­си­лий Вла­ди­ми­ро­вич По­бе­до­нос­цев, про­то­и­е­рей Свя­то-Тро­иц­ко­го со­бо­ра Ка­мен­ско­го за­во­да Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 10/23 июня 1918)
 • Сщ­мч. Петр Иоан­но­вич Ко­ре­лин, свящ. Свя­то-Тро­иц­ко­го со­бо­ра Ка­мен­ско­го за­во­да Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 16/29 июня 1918)
 • Сщ­мч. Ва­си­лий Сте­па­но­вич Ми­ли­цын, свящ. Спа­со-Пре­об­ра­жен­ской церк­ви се­ла Алек­се­ев­ско­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 25 июня/8 июля 1918)
 • Сщ­мч. Ар­ка­дий Ни­ко­ла­е­вич Га­ря­ев, свящ. Ни­ко­ла­ев­ской церк­ви се­ла Бо­ров­ско­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 1/14 июля 1918)
 • Сщ­мч. Алек­сандр Ива­но­вич По­пов, свящ. Вве­ден­ской церк­ви се­ла Тра­вян­ско­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 8/21 июля 1918)
 • Сщ­мч. Кон­стан­тин Ни­ко­ла­е­вич Ле­бе­дев, свящ. Спас­ской церк­ви се­ла Уец­ко­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 9/22 июля 1918)
 • Сщ­мчч. Сте­фан Ва­си­лье­вич Лу­ка­нин, свящ. Сре­тен­ской церк­ви се­ла Кол­че­дан­ско­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да, Ге­ор­гий Пла­то­но­вич Бег­ма и Нестор Ио­иле­вич Гуд­зов­ский, диа­ко­ны той же церк­ви († 10/23 июля 1918)
 • Сщ­мч. Ва­си­лий Ива­но­вич Ин­фан­тьев, свящ. церк­ви во имя свя­ти­те­ля Ди­мит­рия Со­лун­ско­го в се­ле Та­уш­кан­ском Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 12/25 ав­гу­ста 1918)
 • Сщ­мч. Ни­ко­лай Ва­си­лье­вич Би­рю­ков, свящ. Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го жен­ско­го мо­на­сты­ря Ка­мен­ско­го за­во­да Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 20 ав­гу­ста/2 сен­тяб­ря 1919)
 • Сщ­мч. Алек­сий Сте­па­но­вич Мер­ку­рьев, свящ. Воз­не­сен­ской церк­ви се­ла Ко­рю­ков­ско­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 1918)
 • Сщ­мч. Кон­стан­тин Ни­ко­ла­е­вич Алек­се­ев, свящ. Свя­то-Тро­иц­кой церк­ви се­ла Тро­иц­ко­го Ка­мыш­лов­ско­го уез­да († 1918)

Но­во­му­че­ни­ки и пре­по­доб­ные, под­ви­зав­ши­е­ся на тер­ри­то­ри­ях дру­гих епар­хий, ко­то­рые ныне от­но­сят­ся к Ека­те­рин­бург­ской епар­хии:

 • Сщ­мч. Фе­о­дор Ива­но­вич Рас­по­пов, свящ. Ми­ха­и­ло-Ар­хан­гель­ской церк­ви се­ла Ту­рин­ская Сло­бо­да Ту­рин­ско­го уез­да То­боль­ской гу­бер­нии († 8/21 июля 1918; с 1923 го­да – Ека­те­рин­бург­ская епар­хия)
 • Сщ­мч. Лев Ев­фи­ми­е­вич Ер­шов, свящ. Свя­то-Тро­иц­ко­го со­бо­ра го­ро­да Крас­но­у­фим­ска Перм­ской гу­бер­нии († 20 ав­гу­ста/2 сен­тяб­ря 1918; в 1919-1923 и с 1943 го­да – Ека­те­рин­бург­ская епар­хия)
 • Сщ­мч. Алек­сандр Ива­но­вич Ма­ли­нов­ский, свящ. Вве­ден­ской церк­ви се­ла Верх-Сук­сун­ско­го Крас­но­у­фим­ско­го уез­да Перм­ской гу­бер­нии († 20 ав­гу­ста/2 сен­тяб­ря 1918; в 1919–1923 и с 1943 го­да – Ека­те­рин­бург­ская епар­хия)
 • Сщ­мч. Алек­сий Ива­но­вич Буд­рин, про­то­и­е­рей Свя­то-Тро­иц­ко­го со­бо­ра го­ро­да Крас­но­у­фим­ска Перм­ской гу­бер­нии († 28 ав­гу­ста/10 сен­тяб­ря 1918; в 1919-1923 и с 1943 го­да – Ека­те­рин­бург­ская епар­хия)

Тропарь Собору Екатеринбургских святых

глас 4

Украша́ется дне́сь Свята́я Це́рковь, торжеству́ющи собо́р святы́х земли́ Екатеринбу́ржския, и я́ко заря́ми просвеща́ется све́тло в па́мяти и́х, вся́ призыва́ющи стезя́ми и́х честна́го жи́тельства ше́ствовати, и в терпе́нии спасе́ние свое́ соде́ловати; те́мже притека́юще к ни́м ве́рою, возопии́м: моли́теся ко Го́споду, ми́р дарова́ти ми́рови, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод: Украшается сегодня Святая Церковь, торжествуя собрание святых земли Екатеринбургской, и как сиянием просвещается ярко в день памяти их, всех призывая путями их почтенной жизни шествовать и в терпении спасение свое созидать, потому приходя к ним с верой, взываем: «Молитесь ко Господу мир даровать миру и душам нашим великую милость».

Кондак Собору Екатеринбургских святых

глас 3

Дне́сь святы́х честны́й собо́р предстои́т в Це́ркви и неви́димо за ны́ мо́лится Бо́гу, страстоте́рпцы с преподо́бными покланя́ются, испове́дницы и пра́ведницы со блаже́нными ликовству́ют, и вси́ святи́и Це́ркве Бо́жия торжеству́ют, па́ства же земли́ Екатеринбу́ржския весели́тся: мо́лят бо вси́ ку́пно Преве́чнаго Бо́га.

Перевод: Сегодня почтенное собрание святых предстоит в Церкви и невидимо о нас молится Богу, страстотерпцы с преподобными поклоняются, исповедники и праведники с блаженными ликуют, и все святые Церкви Божией торжествуют, паства же земли Екатеринбургской радуется, ибо все вместе молят Превечного Бога.

Величание Собору Екатеринбургских святых

Велича́ем ва́с, святи́и вси́ в земли́ Екатеринбу́ржстей просия́вшии, и чти́м святу́ю па́мять ва́шу, вы́ бо моли́те о на́с Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва ко всем святым земли Екатеринбуржския

О, преди́внии чудотво́рцы и вели́цыи уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и, в земли́ Екатеринбу́ржстей сла́вно просия́вшии! Предстоя́ще престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, при́зрите ми́лостивным свои́м о́ком на ны́ и на вся́ лю́ди, к заступле́нию ва́шему притека́ющия. Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м и чту́щих всечестну́ю па́мять ва́шу. Простри́те ру́це свои́ ко Влады́це небеси́ и земли́, я́ко да соблюде́т в ми́ре и благоде́нствии страну́ на́шу, Це́рковь да сохрани́т от гоне́ний, ересе́й и раско́лов; умоли́те ми́лостиваго Бо́га на́шего, отврати́ти от на́с вся́кий гне́в пра́ведный, на ны́ от Него́ подви́гшийся, гре́х ра́ди на́ших. Сохрани́те не то́чию Екатеринбу́ржскую зе́млю, но и вся́ гра́ды и ве́си Оте́чества на́шего, и вся́ страны́ христиа́нския, и лю́ди в ни́х живу́щия, от гра́да и гла́да, от тру́са и пото́па, от зно́я и мра́за, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, от смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла́. Исхода́тайствуйте, си́льным ва́шим пред Бо́гом предста́тельством, па́стырем Це́ркве на́шея му́дрость духо́вную и ре́вность свяще́нную о спасе́нии пасо́мых; градонача́льником и судия́м стра́х Бо́жий, правдолю́бие и безкоры́стие; во́ином терпе́ние, му́жество и на враги́ одоле́ние; супру́гом любо́вь, ве́рность и согла́сие; ку́плю де́ющим праводу́шие, земледе́льцем трудолю́бие; си́рым призре́ние, оби́димым заступле́ние, оклеве́тываемым оправда́ние; все́м же на́м дарова́ти вся́ я́же в жи́зни вре́менней потре́бная и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Е́й, святи́и Бо́жий, помози́те на́м избежа́ти па́губных сете́й диа́вольских, препобеди́ти собла́зны ми́ра сего́, проти́ву спасе́ния на́шего ополча́ющагося, наста́вите ны́ тве́рдо в ве́ре правосла́вней подвиза́тися. Потщи́теся благоприя́тным ва́шим хода́тайством умоли́ти Го́спода, да низпо́слет на́м ти́хое и Богоуго́дное житие́, уврачу́ет Свое́ю благода́тию на́ша неду́ги душе́вныя и теле́сныя, согре́ет сердца́ на́ша любо́вию дру́г ко дру́гу и сотвори́т ны́ братолю́бны и единомы́сленны. Да да́рует на́м Госпо́дь ва́шим предста́тельством во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство; егда́ же прии́дет ча́с кончи́ны на́шея, да утверди́т О́н ми́р Сво́й в душа́х на́ших, да и мы́ в и́стиннем покая́нии и чи́стым све́дением со́вести на́шея, предста́нем ко Го́споду, и сподо́бимся десна́го стоя́ния, и со все́ми святы́ми воспое́м сла́ву Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху во ве́ки веко́в. Ами́нь.

https://azbyka.ru/days/sv-sobor-ekaterinburgskih-svjatyh