Иконы Богородицы Гребневская, Костромская и «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Страница для печатиОтправить по почтеPDF версия

Икона Божией Матери Умиление

День празднования: 10 августа

Греб­нев­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, про­сла­вив­ша­я­ся чу­до­тво­ре­ни­я­ми и на­хо­див­ша­я­ся в хра­ме го­ро­да Греб­ня (на ре­ке Чи­ри, впа­да­ю­щей в Дон), бы­ла под­не­се­на жи­те­ля­ми го­ро­да, Дон­ски­ми ка­за­ка­ми, ве­ли­ко­му кня­зю Ди­мит­рию Дон­ско­му по воз­вра­ще­нии его с Ку­ли­ков­ской бит­вы в 1380 го­ду.

«Греб­нев­ская ле­то­пись или по­вест­во­ва­ние об об­ра­зе чу­до­твор­ном Пре­свя­той Вла­ды­чи­цы и Прис­но­де­вы Ма­рии», со­став­лен­ная в 1471 го­ду, гла­сит: «И ко­гда бла­го­вер­ный Ве­ли­кий князь Ди­мит­рий с по­бе­дой в ра­до­сти с До­ну-ре­ки, и то­гда та­мо, на­род хри­сти­ан­ский, во­ин­ско­го чи­ну жи­ву­щий, зо­во­мый ка­за­ций, в ра­до­сти встре­тил его со свя­той ико­ной и с кре­ста­ми, по­здра­вил его с из­бав­ле­ни­ем от су­по­ста­тов ага­рян­ско­го язы­ка и при­нес ему да­ры ду­хов­ных со­кро­вищ, уже име­ю­щи­е­ся у се­бя чу­до­твор­ные ико­ны, во церк­вах сво­их. Вна­ча­ле об­раз Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы Оди­гит­рии, креп­кой за­ступ­ни­цы из Си­ро­ти­на го­род­ка и из церк­ви Бла­го­ве­ще­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы.

И то­гда князь Ди­мит­рий Иоан­но­вич при­нял сей бес­цен­ный дар... и по До­ну ре­ки до­сти­га­ет еще ка­за­ча го­род­ка, Греб­ни, на устье ре­ки Чир, и жи­ву­щие там во­и­ны так­же встре­ти­ли Ве­ли­ко­го кня­зя с кре­ста­ми и свя­той ико­ной и в дар ему так­же об­раз Пре­свя­той Вла­ды­чи­цы на­шей Бо­го­ро­ди­цы чу­дес­но там у них си­я­ю­щую вру­чи­ли. И во все ле­та уста­но­вил им, ка­за­кам, свое жа­ло­ва­ние «за по­честь их силь­ную храб­рость про­ти­ву су­по­стат ага­рян­ска язы­ка"».

В ХV ве­ке, по­сле удач­но­го по­хо­да на Нов­го­род, ве­ли­кий князь Иоанн Ва­си­лье­вич по обе­ту по­стро­ил цер­ковь Успе­ния в Москве на Лу­бян­ке и в ней по­ста­вил Греб­нев­ский об­раз Бо­жи­ей Ма­те­ри, ко­то­рый он брал с со­бой в по­ход. В 1687 го­ду, ко­гда цер­ковь сго­ре­ла, ико­на чу­дес­но со­хра­ни­лась.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Гребневской»

глас 8

Днесь, я́ко со́лнце пресве́тло,/ просия́ в Росси́йстей стране́, в конце́ ея́ полу́деннем,/ всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ ю́же благове́рный вели́кий кня́зь Дими́трий в град Москву́ принесе́./ Све́тло пра́зднуем, благове́рнии лю́дие, честна́го о́браза прише́ствие, моля́щеся приле́жно:/ Влады́чице Богоро́дице, моли́ся Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему,/ изба́вити град Москву́, страну́ на́шу и вся правосла́вныя христиа́ны/ от ва́рварскаго плене́ния, и междоусо́бныя бра́ни, и всех наве́т вра́жиих,// Тебе́ бо Еди́ну Засту́пницу и́мамы.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Гребневской»

глас 8

От святы́я ико́ны Твоея́, Богоро́дице Де́во,/ источа́ются исцеле́ния, я́ко ре́ки мно́ги,/ я́же ви́девше, росси́йстии лю́дие, си́це глаго́лем:/ о Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ не забу́ди гре́шных раб Твои́х,// моля́щихся Христу́ Бо́гу на́шему спасти́ся нам.

https://azbyka.ru/days/ikona-grebnevskaja

Чу­до­твор­ная Смо­лен­ская-Ко­стром­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Оди­гит­рия» – од­на из свя­тынь Бо­го­яв­лен­ско-Ана­ста­си­и­но­го жен­ско­го мо­на­сты­ря г. Ко­стро­мы. Ико­на-фрес­ка, спи­сок со Смо­лен­ской ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, бы­ла на­пи­са­на в 1672 го­ду на стене уг­ло­вой юго-за­пад­ной баш­ни Бо­го­яв­лен­ско­го мо­на­сты­ря ар­те­лью изо­гра­фов во гла­ве со зна­ме­ни­ты­ми ико­но­пис­ца­ми Гу­ри­ем Ни­ки­ти­ным и Си­лой Са­ви­ным, тру­див­ши­ми­ся в то вре­мя над рос­пи­сью со­бор­но­го хра­ма оби­те­ли – ныне Бо­го­яв­лен­ско-Ана­ста­си­и­но­го ка­фед­раль­но­го со­бо­ра.

Через сто лет, в 1779 го­ду, в Ко­стро­ме слу­чил­ся опу­сто­ши­тель­ный по­жар, в огне ко­то­ро­го по­гиб­ла по­ло­ви­на го­род­ских стро­е­ний. Весь Бо­го­яв­лен­ский мо­на­стырь, его хра­мы и кре­пост­ные сте­ны бы­ли объ­яты пла­ме­нем, од­на­ко, за­щи­ща­е­мый чу­дес­ной си­лой Бо­жи­ей на­стен­ный об­раз Смо­лен­ской ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы остал­ся со­вер­шен­но невре­ди­мым.

В 1824-25 го­дах, по­пе­че­ни­ем пре­по­доб­но­го Ма­ка­рия (Глу­ха­ре­ва), про­све­ти­те­ля Ал­тая и од­но­го из вы­да­ю­щих­ся рус­ских мис­си­о­не­ров и уче­ных ХIХ сто­ле­тия, быв­ше­го в то вре­мя на­сто­я­те­лем Бо­го­яв­лен­ско­го мо­на­сты­ря, юго-за­пад­ная баш­ня оби­те­ли с на­хо­дя­щим­ся на ней ико­но­пис­ным изо­бра­же­ни­ем Бо­жи­ей Ма­те­ри бы­ла пе­ре­стро­е­на в цер­ковь в честь Смо­лен­ской ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы.

В 1847 го­ду в Ко­стро­ме вновь слу­чил­ся страш­ный по­жар. Нещад­ное пла­мя уни­что­жи­ло внут­рен­нее убран­ство Смо­лен­ской церк­ви, од­на­ко, как и в по­жа­ре 1779 го­да, Смо­лен­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри вновь оста­лась невре­ди­мой. Весть об этом чу­де мгно­вен­но об­ле­те­ла всю Ко­стро­му, и, по сви­де­тель­ству совре­мен­ни­ка, «мно­гие тол­пы на­ро­да, сто­яв­шие вбли­зи Смо­лен­ской церк­ви, с ве­рою и бла­го­го­ве­ни­ем по­вер­га­лись пред этим ли­ком Бо­го­ма­те­ри, про­ся Ее о за­ступ­ле­нии и спа­се­нии го­рев­ше­го го­ро­да».

Ста­ра­ни­я­ми бла­го­че­сти­вых ко­стро­ми­чей на­стен­ный об­раз Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри был об­ло­жен дра­го­цен­ной среб­ро­по­зо­ло­че­ной ри­зой. Мно­гие го­ды оклад укра­шал древ­нюю свя­ты­ню, про­сла­вив­шу­ю­ся не толь­ко тем, что она со­хра­ни­лась в огне двух по­жа­ров, но и мно­го­чис­лен­ны­ми чу­до­тво­ре­ни­я­ми, яв­ля­е­мы­ми через нее си­лой бла­го­да­ти Бо­жи­ей.

В 1920 го­ду, несмот­ря на ак­тив­ное со­про­тив­ле­ние ве­ру­ю­щих, Смо­лен­ская цер­ковь, вслед за упразд­не­ни­ем Бо­го­яв­лен­ско-Ана­ста­си­и­но­го жен­ско­го мо­на­сты­ря г. Ко­стро­мы, бы­ла за­кры­та. Вся утварь хра­ма, а вме­сте с ней и дра­го­цен­ная ри­за Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, бы­ли кон­фис­ко­ва­ны гу­берн­ской ко­мис­си­ей по изъ­я­тию цер­ков­ных цен­но­стей.

В 1990 го­ду Смо­лен­ский храм, в ко­то­ром дол­гие го­ды на­хо­ди­лись раз­лич­ные учре­жде­ния, был воз­вра­щен Церк­ви и воз­рож­да­е­мо­му Бо­го­яв­лен­ско-Ана­ста­си­и­но­му жен­ско­му мо­на­сты­рю. Смо­лен­ская-Ко­стром­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, неко­гда со­хра­нен­ная в огне опу­сто­ши­тель­ных по­жа­ров, ока­за­лась силь­но по­вре­жден­ной – от изо­бра­же­ния оста­лись прак­ти­че­ски од­ни кон­ту­ры. Ре­став­ра­то­ры сде­ла­ли неуте­ши­тель­ные вы­во­ды: изо­бра­же­ние Бо­жи­ей Ма­те­ри пол­но­стью уте­ря­но, и ико­ну нуж­но пи­сать за­но­во. Од­на­ко слу­чи­лось чу­до – од­на из чле­нов экс­перт­ной ко­мис­сии все-та­ки взя­ла ва­ту и спирт и сде­ла­ла проб­ный ма­зок. Вне­зап­но на ме­сте маз­ка по­явил­ся глаз Бо­го­ро­ди­цы, за­тем дру­гой. Про­изо­шло чу­дес­ное об­нов­ле­ние ико­ны – ка­за­лось бы, на­все­гда ис­чез­нув­шее изо­бра­же­ние вос­ста­но­ви­лось. Опыт­ные ре­став­ра­то­ры бы­ли по­ра­же­ны этим чу­дом: та­ко­го за 50 лет сво­ей ра­бо­ты они ни­ко­гда не ви­де­ли.

23 но­яб­ря 2004 го­да для Смо­лен­ской-Ко­стром­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри бы­ла освя­ще­на но­вая дра­го­цен­ная ри­за.

https://azbyka.ru/days/ikona-odigitrija-kostromskaja

Икона Божией Матери "Умиление" Серафимо-Дивеевская принадлежала преподобному Серафиму Саровскому, была его келейной иконой. Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, Преподобный помазывал больных, которые получали после помазания исцеление. Подвижник называл икону "Умиление" - "Всех радостей Радость", и перед ней он скончался на молитве 2 января 1833 года. После смерти преподобного Серафима Саровский настоятель о. Нифонт отдал святую икону "Всех радостей Радость" сестрам Дивеевской Серафимовской обители.

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской

глас 4

К Богоpо́дице с умиле́нием пpипаде́м,/ вси, гpехми́ обpемене́ннии,/ чудотво́pную Ея́ ико́ну Умиле́ния облобыза́юще/ и вопию́ще со слеза́ми:/ Влады́чице, пpиими́ моле́ние недосто́йных pаб Твои́х/ и пода́ждь нам, пpося́щим,// ве́лию Твою́ ми́лость.

Перевод: К Богородице с сердечным сокрушением обратимся все, обремененные грехами, целуя Ее чудотворную икону Умиление и взывая со слезами: «Владычица, прими молитву недостойных рабов Твоих и подай нам, просящим, великую Твою милость».

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской

глас 3

Ю́же подража́я непло́дную смоко́вницу,/ аз, окая́нный, умиле́ния плода́ отню́д не приношу́ и посече́ния страшу́ся,/ но, взира́я к чудотво́рней ико́не Твое́й Умиле́ния, Влады́чице,/ стеню́ от се́рдца и вопию́:/ умили́ся, Благосе́рдая,/ и мне, окамене́нному се́рдцем,// благоволи́ пода́ти душе́вное и серде́чное умиле́ние.

Перевод: Подражая неплодной смоковнице (Лк.13:6-9), я, окаянный, совсем не приношу плода смирения и боюсь усекновения, но, взирая на чудотворную икону Твою Умиление, Владычица, сердечно воздыхаю и взываю: «Помилуй, Милосердная, и меня, окаменевшего сердцем, облагодетельствуй и подай душевное и сердечное смирение».

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице, Богоро́дице Де́во! Приими́ недосто́йныя моли́твы на́ша, сохрани́ нас от наве́тов злых челове́к и от напра́сныя сме́рти, пода́ждь нам пре́жде конца́ покая́ние, на моле́ния на́ша умилосе́рдися и ра́дость в печа́ли ме́сто да́руй. И изба́ви нас, о Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, от вся́кия беды́, напа́сти, ско́рби, боле́зни и вся́каго зла, и сподо́би нас, гре́шных рабо́в Твои́х, одесну́ю ста́ти во второ́м прише́ствии Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, и насле́дники нас бы́ти сподо́би Ца́рствия Небе́снаго и жи́зни ве́чныя со все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Икона Божией Матери ''Умиление'' Серафимо-Дивеевская

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской

Приими́, всеблагомо́щная, Пречи́стая Госпоже́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры, Тебе́ еди́ней прикла́дныя, от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х: от всех родо́в избра́нная, всех тва́рей небе́сных и земны́х вы́сшая я́вльшаяся, поне́же бо Тебе́ ра́ди бысть Госпо́дь Сил с на́ми, и Тобо́ю Сы́на Бо́жия позна́хом и сподо́бихомся свята́го Те́ла Его́ и пречи́стыя Кро́ве Его́; те́мже блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. И ны́не, всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, е́же изба́витися нам от вся́каго сове́та лука́ваго и вся́каго обстоя́ния и сохрани́тися нам неврежде́нным от вся́каго ядови́таго прило́га диа́вольскаго; но да́же до конца́ моли́твами Твои́ми неосужде́нных нас соблюди́, я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию спаса́еми, сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся в Тро́ице Еди́ному Бо́гу и всех Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Икона Богоматери Умиление (Всех радостей Радости)

Молитва третья Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской

О, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Христа́ Царя́ и Бо́га на́шего Ма́ти, умиле́ния Сокро́вище и ми́лости Исто́чниче, душеспаси́тельных даро́в блага́я Пода́тельнице и скорбя́щих душ благода́тная Уте́шительнице! К Тебе́ с любо́вию припа́даем и пред свято́ю ико́ною Твое́ю смире́нно мо́лимся: умоли́, Влады́чице, возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, поми́ловати и спасти́ нас, погиба́ющих во гресе́х; вдохни́ в ду́ши на́ша покая́ние и́скреннее и умиле́ние богоуго́дное, подаждь моли́твам на́шим сле́зы очисти́тельныя; благопотре́бная житию́ вре́менному и ве́чному спасе́нию ми́лостиво, Госпоже́, нам да́руй; мир умири́, святы́й храм сей [или́: святу́ю оби́тель сию́] до́бре сохрани́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х нам низпосли́, и при кончи́не живота́ на́шего не ли́ши нас Ма́терняго Твоего́ заступле́ния и по́мощи, да предста́тельством Твои́м безбе́дно пре́йдем мыта́рства возду́шная и сподо́бимся унасле́довати Ца́рствие Небе́сное. Ей, Цари́це Всеблага́я, всех ра́достей Ра́досте и всего́ ми́ра христиа́нскаго утеше́ние! Помози́ нам и ны́не, и егда́ наипа́че по́мощи Твоея́ святы́я востре́буем, и спаси́ нас Ма́терними мо́литвами Твои́ми ко Христу́ Бо́гу, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

https://azbyka.ru/days/ikona-umilenie-serafimo-diveevskaja